0
برای قرار دادن قطعه از کلیک و یا لمس صفحه استفاده کنید ، باید قطعات را به شکلی روی هم قرار دهید که بیشترین تعداد ممکن روی هم قرار گیرند

پایان بازی

شروع بازی